Mặt Bằng tầng điển hình tòa Jasmine 2 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG DH J2-minMặt Bằng tầng 5 tòa Jasmine 2 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG 5 J12-minMặt Bằng tầng 8 tòa Jasmine 2 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG 8 J2-minMặt Bằng tầng 9 tòa Jasmine 2 – Hà Đô Centrosa Garden

 

TANG 9 J2-min

Loading...