Mặt Bằng tầng điển hình tòa Jasmine 1 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG DH J1-minMặt Bằng tầng 5 tòa Jasmine 1 – Hà Đô Centrosa Garden

 

TANG 5 J12-minMặt Bằng tầng 10 tòa Jasmine 1 – Hà Đô Centrosa Garden

 

TANG 10 J1-minMặt Bằng tầng 11 tòa Jasmine 1 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG 11 J1-min

 

Loading...