Mặt bằng tầng tòa Iris 3

Mặt Bằng tầng điển hình tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

Iris 3 tầng ĐH

Mặt Bằng tầng 5 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

Iris 3 tầng 5

Mặt Bằng tầng 15 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

Iris 3 tầng 15

Mặt Bằng tầng 16 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

Iris 3 tầng 16

Loading...