Mặt bằng tầng tòa Iris 1-2

Mặt Bằng tầng điển hình tòa Iris 1-2 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG DH A1.1-2Mặt Bằng tầng 5 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG 5 A1.1-2Mặt Bằng tầng 13 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG 13 A1.1-2Mặt Bằng tầng 14 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG 14 A1.1-2Mặt Bằng tầng 17 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG 17 A1.1-2Mặt Bằng tầng 18 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG 18 A1.1-2Mặt Bằng tầng 26 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

TANG 26 A1.1-2

Loading...